אַל קעֹמיּיֵנץ דאַל תיּיֵררַה

בֵרדַד נינגוּנוֹ ראֵכּוּאֵרדהַ קוּיֵ אֵרַה אַנטאֵס דאֵ לאַ ינוּנדאַסוֹ, אֵזכּיֵפּטוֹ פּאַראַ קוּיֵ דאַיס הַ לאֵיאֵנדאַס דאַ נאַסיעֹנאֵס.

לאַ ינוּנדאַסוֹ דאַ טעֹדעֹ עֵל מוּנדעֹ דיּכּאֵן לאַס נאַסיעֹנאֵס דיכיֵ אַ כּאַוּסאַ דאֵספּיֵקאַדעֹ.

פּאֵרעֹ נינגוּנוֹ ריֵאַלמאֵנתאֵ ראֵכּוּאֵרדהַ הַ ראַזעֹנאַמיאֵנטעֹ פּאַראַ קוּיֵ הַ ינוּנדאַסיּוּן בינעֹ אֵן טעֹדעֹס לעֹס אֵרצים.

מיּר הַא דיֵשׂפּוּאִס לאַ גראַן ינוּנדאַסוֹ עֵט ינוּנדליּנאֵאַס ראֵטרעֹסיֵדאַ אַל גיגאַנטאֵ מאַרנאַואֵ יֵגאַדעֹ סעֹבּראֵ לאַ הָר אֲרָרָט. 

סאַלגַה סאַלֵא דאַ אַל מאַרנאַואֵ דאֵ שֵׁם

לאַס טריבּוּת דאֵ חָם

עֵט לאַס טריבּוּת דאֵ יָפֶת.

 אֵסטעֹס סוֹן לעֹס לידאֵראֵס דאַ שֵׁם

  גוּנטעֹ כּוֹן סוֹס טריבּוּת

 

 

 

Advertisements

Author: Post-Zionism

The State of Medinat shall be a safe haven for Romani, Armenian, Jewish, Assyrian, Chaldean, and Kurdish. To change Israel to Medinat. To change Israeli to Medinati. Full recognition of Palestine. Friendship with both Palestine and Syria. To safely absorb Israeli Hebrew into (Ladino)JudeoSpanish this will save both the Jewish Spanish and the Israeli-Hebrew languages from fading out. To first get rid of the Wall around Gaza and then to return to the 1947 boarders. Ensure that Palestine along with Medinat have independent Sovereignty.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s