אַל קעֹמיּיֵנץ דאַל תיּיֵררַה

בֵרדַד נינגוּנוֹ ראֵכּוּאֵרדהַ קוּיֵ אֵרַה אַנטאֵס דאֵ לאַ ינוּנדאַסוֹ, אֵזכּיֵפּטוֹ פּאַראַ קוּיֵ דאַיס הַ לאֵיאֵנדאַס דאַ נאַסיעֹנאֵס.

לאַ ינוּנדאַסוֹ דאַ טעֹדעֹ עֵל מוּנדעֹ דיּכּאֵן לאַס נאַסיעֹנאֵס דיכיֵ אַ כּאַוּסאַ דאֵספּיֵקאַדעֹ.

פּאֵרעֹ נינגוּנוֹ ריֵאַלמאֵנתאֵ ראֵכּוּאֵרדהַ הַ ראַזעֹנאַמיאֵנטעֹ פּאַראַ קוּיֵ הַ ינוּנדאַסיּוּן בינעֹ אֵן טעֹדעֹס לעֹס אֵרצים.

מיּר הַא דיֵשׂפּוּאִס לאַ גראַן ינוּנדאַסוֹ עֵט ינוּנדליּנאֵאַס ראֵטרעֹסיֵדאַ אַל גיגאַנטאֵ מאַרנאַואֵ יֵגאַדעֹ סעֹבּראֵ לאַ הָר אֲרָרָט. 

סאַלגַה סאַלֵא דאַ אַל מאַרנאַואֵ דאֵ שֵׁם

לאַס טריבּוּת דאֵ חָם

עֵט לאַס טריבּוּת דאֵ יָפֶת.

 אֵסטעֹס סוֹן לעֹס לידאֵראֵס דאַ שֵׁם

  גוּנטעֹ כּוֹן סוֹס טריבּוּת

 

 

 

Advertisements